Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Totaal Extraperitoneale plastiek - TEP

Indicatie: hernia inguinalis/hernia femoralis links/rechts/beiderzijds
Operatie: Totaal Extraperitoneale Plastiek - TEP

Verslag: Time Out Procedure. De patiënt heeft uitgeplast vlak voor de operatie. Geen antibiotica profylaxe. Algehele anesthesie. Rugligging met de arm aan de contralaterale zijde van de liesbreuk langs het lichaam. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal iets boven de navel; caudaal net onder het os pubis; en zodanig dat eventuele conversie mogelijk is. Huidincisie subumbilicaal, paramediaan links/rechts, van ongeveer 1,5cm in lengte. Vrijprepareren tot op de fascie. Scherp openen van de voorste rectusfascie aan de linker/rechter zijde. Plaatsen van 2 vicryl hechtingen als teugel. Lateraliseren van de musculus rectus abdominus. Plaatsen van trocar over de achterste rectusfascie in het pre-peritoneale vlak. CO2 insoufflatie (flow op 20l/min; maximum druk op 12 mm Hg). Introductie van 30 graden scoop. Middels de scoop stompe dissectie tot aan het os pubis. Bed in Trendelenburg. A vue plaatsen van 5mm trocar in de midline suprapubisch; halverwege pubis en navel. Identificeren van epigastrische vaten en deze naar ventraal behouden. Stomp vrijprepareren van preperitoneale ruimte; eerst retropubisch/prevesicaal; daarna naar lateraal. A vue plaatsen van 5mm trocar in de linker/rechter flank; net mediaal van de spina iliaca anterior superior. Verder stomp vrijprepareren tot goed overzicht: os pubis, epigastrische vaten, ligament van Cooper, funiculus en breukzak. Het betreft een laterale (indirecte) / mediale (directe) hernia inguinalis/hernia femoralis. De breukzak wordt uit de breukpoort verwijderd/teruggetrokken en losgemaakt van de funiculus. Inbrengen van polypropylene mat, opgerold door de subumbilicale trocar, in de preperitoneale ruimte. Mat positioneren, zodanig dat de breukpoort wordt bedekt: tot voorbij de mediaanlijn retropubisch en lateraal tot op de psoas. De mat wordt niet gefixeerd. Het peritoneum is intact gebleven. Onder zicht desoufflatie waarbij wordt gezien dat de mat niet opkrult. Controle op haemostase. Verwijderen trocars. Sluiten voorste fascie middels vicryl. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid: 
- de hechtingen zijn oplosbaar
- eerste 4 weken niet zwaar tillen/sporten; verder normaal mobiliseren
- geen beperkingen tav dieet
- patiënt mag in principe vandaag met ontslag
- over 6 weken telefonische controle