Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Laparoscopische hemicolectomie rechts

Indicatie: colon carcinoom in het rechter hemi-colon 
Operatie: laparoscopische hemicolectomie rechts

Verslag: Time Out Procedure. Antibioticaprofylaxe middels kefzol 2gr en metronidazol 500mg. Rugligging op korrelmatras, linkerarm langszij en rechter arm uit. Algehele anesthesie en epiduraal. Steriele expositie; vierkant afdekken; craniaal ter hoogte van processus xiphoideus; caudaal net onder het os pubis. Open introductie infra umbilicaal. Huidincisie maanvormig subumbilicaal. Vrijprepareren tot op de fascie. Scherp cranio-caudaal door de linea alba. Digitaal door de gemaakte opening in de fascie en stomp door het peritoneum. Vervolgens teugelen van de fascie middels vicryl. Plaatsen van 10mm blunt-tip trocar. Creëren van pneumoperitoneum door CO2 insoufflatie (flow op 20l/min; maximum druk op 12 mm Hg). Introductie van 30 graden scoop. Onder zicht bijplaatsen van een 10mm trocar subcostaal links in de midclaviculairlijn, een 5mm trocar pararectaal links onder de navel en een 5mm trocar rechts onderin het abdomen. Tafel in Trendelenburg en iets naar links gekanteld. Inspectie van het abdomen: geen adhesies of grote opvallende afwijkingen; ook geen aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa en geen ascites. Middels atraumatische darmklemmen opzoeken van de tumor in het coecum. Zowel de tumor als de tattoo zijn zichtbaar. Inspectie van de lever: geen aanwijzingen voor metastasen. Omentum majus naar craniaal positioneren. Opspannen van de ileocoecaalhoek. Middels harmonic openen van het peritoneum onder het coecum en naar mediaal. Het mesocolon wordt zover mogelijk naar craniaal en lateraal gemobiliseerd, over de fascie Gerota. Mediaal wordt het duodenum naar dorsaal gehouden. Vervolgens openen van het meso onder de contour van de arteria ileocolica. Vrijleggen van de vena mesenterica superior. Vervolgens verzorgen middels hem-o-loks en doornemen van de arteria en vena ileocolica. Mediaal verder skeletteren. Vrijleggen van de arteria colica dextra welke uit de arteria colica media komt. Verzorgen en doornemen van de arteria colica dextra. Verder mobiliseren tot aan het colon transversum. Vrijprepareren van het colon transversum van het omentum majus. Verder mobiliseren van het colon ascendens door lateraal incideren van het peritoneum en mobiliseren van de flexura hepatica. Doornemen van het meso van het terminale ileum tot ongeveer 10cm van de ileocoecaalovergang. Doornemen van het colon transversum middels een echelon 60mm stapler met blauwe vulling. Vervolgens doornemen van het terminale ileum middels echelon 60mm stapler met witte vulling waardoor het preparaat volledig los ligt in het abdomen. Terminale ileum en colon transversum isoperistaltisch positioneren. Creëren van opening in terminale ileum en colon transversum. Opvoeren van een echelon 60mm stapler met blauwe vulling waardoor een intracorporele side-to-side ileotransversostomie wordt gecreëerd. Overhechten middels V-Lock. Pfannenstiel incisie. Plaatsen van woundprotector en uitnemen van het preparaat welke wordt opgestuurd voor histopathologisch onderzoek. Verwijderen woundprotector en sluiten pfannenstiel incisie in lagen waarbij peritoneum middels vicryl, fascie middels pds, subcutis middels vicryl en huid intracutaan middels monocryl. Opnieuw creëren pneumoperitoneum. Controle ligging van anastomose en darmpakket. Controle op haemostase. Verwijderen van de trocars onder zicht. Sluiten van de fascie middels vicryl en sluiten huid intracutaan middels monocryl. 

Postoperatief beleid: 
- Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocol