Operatieverslag.nl
jouw voorbeeld operatieverslag

Port-A-Cath

Indicatie: noodzaak centraal veneuze toegang in verband met langdurige intraveneuze medicatie/chemotherapie
Operatie: Port-A-Cath (PAC) vena jugularis interna rechts

Verslag: Time Out Procedure. Vooraf met patiënt de gewenste positie van het reservoir (port; de aanprikplaats) aangetekend. Antibioticaprofylaxe middels 1 gram cefazoline. Rugligging met hoofd naar links. Algehele/Lokale anesthesie. Steriele expositie. Vooraf middels duplex vastgesteld dat beiderzijds de jugularis en subclavia open zijn. Positionering in trendelenburg. Aanprikken van vena jugularis interna rechts met naald onder echogeleide. Het vat wordt in één keer aangeprikt. Opvoeren voerdraad en controle onder doorlichting. De voerdraad is tot onder het diafragma te brengen. Voerdraad onder doorlichting positioneren, zodanig dat het uiteinde ter plaatse van de de gewenste positie van de cathetertip komt te liggen (net onder de projectie van de carina). Afmeten van uitstekende voerdraad: 16cm in situ. Tafel uit Trendelenburg. Kleine incisie over de naald. Verwijderen naald en middels mosquito stomp vrijleggen van de voerdraad. Incisie net craniaal van de gewenste positie van het reservoir (in dit geval ongeveer ter hoogte van de 2e costa parasternaal rechts). Diathermisch door tot op de spierfascie waarna richting caudaal creëren van de pocket. Fixeren van het (vooraf doorgespoten) reservoir aan de spierfascie middels parachute hechtingen (3 keer prolene 4-0). Fixeren van de (vooraf doorgespoten) catheter aan het reservoir. Subcutaan tunnelen van de catheter vanuit de pocket naar de punctieplaats. Inkorten van de catheter ter plaatse van de uittrede plaats in de hals op de eerder bepaalde lengte. Opvoeren dilatator en peal away sheath. Verwijderen dilatator en voerdraad waarna direct opvoeren van de catheter. Verwijderen van de peal away sheath in toto met behoud van de positie van de catheter. Testen doorgankelijkheid van de port-a-cath middels grippernaald: goed te aspireren en goed door te spuiten. Laatste controle onder doorlichting: goede diepte lijn, geen knik of kinking ter plaatse van aanprikplaats en geen aanwijzingen pneumothorax. Achterlaten heparineslot/Aansluiten aan infuus. Sluiten subcutis middels vicryl en sluiten huid ter plaatse van reservoir en aanprikplaats middels monocryl. Afplakken met tegaderm en pleister op aanprikplaats. Sign Out Procedure. 

Postoperatief beleid:
- 4 uur postoperatief maken X-thorax ter uitsluiting pneumothorax

- patiënt mag chirurgisch met ontslag indien geen pneumothorax of aanwijzing voor andere complicatie
- in principe geen poliklinische controle chirurgie; alleen op indicatie